Privacy policy

Hier lees je de privacyverklaring van CasinoScout. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail aan ons verzendt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Wij leggen je duidelijk uit hoe wij jouw gegevens verwerken, opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk aan welke rechten jij hebt en hoe je van deze rechten gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Wat doet CasinoScout precies? CasinoScout is de onbetwiste nummer 1 op het gebied van online casino’s in Nederland. Bij CasinoScout vind je het online casino dat perfect bij je past.

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken, hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Er doen zich namelijk meerdere situaties voor waarbij CasinoScout jouw persoonsgegevens verwerkt. Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.

CasinoScout neemt jouw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Als je meer informatie wil ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van CasinoScout, kun je ons benaderen via de e-mail. Ons e-mailadres is contact@casinoscout.nl.

2. Categorieën persoonsgegevens

Om onze bezoekers, klanten en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn vrijwel alle gegevens die op zichzelf of gezamenlijk te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • (Persoonlijk) e-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door CasinoScout.

3. Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c of sub d van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie:

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

In geen geval zal CasinoScout bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals weergegeven in artikel 9 lid 1 AVG. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die betrekking hebben op je etniciteit, fysieke of geestelijke gezondheid en seksuele voorkeur. Mocht je op enig moment dergelijke informatie aan ons verstrekken dan wordt deze informatie direct verwijderd.

Er zijn een aantal doelen waar CasinoScout jouw gegevens voor verzameld:

1. Contact opnemen

Indien je op enige wijze contact hebt opgenomen met CasinoScout, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk hierbij aan naam, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Nieuwsbrief

Voor het verzenden van een nieuwsbrief wordt in ieder geval jouw e-mailadres verwerkt. Mogelijk andere gegevens als jouw naam verwerkt.

3. Organiseren evenement

CasinoScout kan evenementen organiseren, zoals een voetbalpoule. Om hieraan mee te kunnen doen, worden verschillende persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens zijn in ieder geval naam, e-mailadres en leeftijd/geboortedatum.

4. Social media (gebruik eigen profiel)

CasinoScout maakt gebruik van meerdere social mediakanalen. Wanneer je via deze weg met ons in contact probeert te komen, worden de door jou opgegeven gegevens verwerkt voor het desbetreffende doeleind. Deze gegevens zijn onder andere jouw (profiel)naam en overige gegevens die je aan ons verstrekt.

Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. CasinoScout maakt gebruik van Twitter (privacybeleid Twitter), LinkedIn (privacybeleid LinkedIn) en YouTube (privacybeleid YouTube). Als je een profiel hebt aangemaakt op social media, kunnen – afhankelijk van jouw instellingen op het desbetreffende platform – bepaalde persoonsgegevens van jou zichtbaar voor ons zijn, wanneer je gebruik maakt van een openbaar profiel.

5. Social media (interactie via eigen profiel)

CasinoScout gebruikt social media voor onder andere promotionele doeleinden. Zo behouden wij ons de mogelijkheid om topics, artikelen, discussies, polls en andere promotionele teksten te plaatsen, welke niet leiden tot onrechtmatige of onwettige deelname aan kansspelen. Het is echter mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld voor het meedoen aan een poll, interactie via posts of het klikken op reclamebanners. Hierbij gaat het om de gegevens die middels jouw profiel beschikbaar zijn gesteld, bijvoorbeeld; (profiel)naam, device ID, leeftijd en locatie.

Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. CasinoScout maakt gebruik van Twitter (privacybeleid Twitter), LinkedIn (privacybeleid LinkedIn) en YouTube (privacybeleid YouTube).

6. Cookies, geplaatst via https://CasinoScout.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Om gebruik te maken van de website en om de website goed te laten functioneren worden er een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan IP-adres, locatiegegevens, statistische en geaggregeerde gegevens over surfgedrag en Websitebezoek (scrol- en klikgedrag).

CasinoScout houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van CasinoScout maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van CasinoScout geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. CasinoScout heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Let op: Met betrekking tot cookies conformeren wij ons aan zowel de AVG als de Nederlandse cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Dit betekent dat uitgebreidere informatie over cookies gegeven wordt in een apart document: onze cookieverklaring.

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.

1. Contact opnemen

Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door jouw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

2. Nieuwsbrief 3. Organiseren evenement

Voor het organiseren van een evenement worden de gegevens bewaard voor een periode van één jaar, nadat het evenement is beëindigd.

4. Sociale media

Gegevensbewaring door Twitter, LinkedIn en YouTube, zowel diens Conversion API als andere dienstverlening, is onderhavig aan de voorwaarden van Twitter, LinkedIn en YouTube. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Twitter, LinkedIn en YouTube.

5. Cookies, geplaatst via https://CasinoScout.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

CasinoScout deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal CasinoScout zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen vanuit CasinoScout, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij jou een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van je ontvangen:

 • Boekhouder

  Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.

 • Belastingdienst/overheidsinstanties

  Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.

 • Operators

  Op de website zijn verschillende links te vinden die doorverwijzen naar andere websites, waaronder aanbieders van online kansspelen. Indien je via zo een verwijzing op de website van de online kansspelaanbieder terecht komt, verzameld die partij gegevens van je. CasinoScout ziet enkel een spelers-ID en geen persoonsgegevens. Wil je weten hoe de kansspelaanbieder met jouw gegevens omgaat? Dan kan je de privacyverklaring van die partij raadplegen.

 • Google

  Om de website te laten functioneren maken wij gebruik van Google. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google verzameld kun je vinden in deze privacyverklaring.

 • Social media

  Door gebruik te maken van de links van sociale media op onze website, kunnen gegevens verstrekt worden aan het social mediakanaal, zoals het IP-adres.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van CasinoScout. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarop jouw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons. Fysieke gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt CasinoScout gebruik van Firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

Ook wordt je bezoek aan de website van CasinoScout beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat je verbinding met CasinoScout privé is. Daarnaast hebben wij een SSL-certificaat en een Site Lock. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

7. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan je gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

a. Recht op inzage (Artikel 15 AVG)

Je hebt altijd het recht om de door CasinoScout verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kun je een e-mail met jouw verzoek sturen aan: contact@casinoscout.nl.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door CasinoScout bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je het recht om deze gegevens laten rectificeren. CasinoScout zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door CasinoScout aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als CasinoScout.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kun je aan CasinoScout verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heb je de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder tref je een lijst met situaties waarin CasinoScout jouw gegevens dient te verwijderen:

 • Indien de door CasinoScout verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door jou wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de CasinoScout nieuwsbrief.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens. In geval van direct marketing heb je altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van CasinoScout, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van CasinoScout.
 • Indien CasinoScout gegevens onrechtmatig verwerkt, heb je een directe mogelijkheid om de gegevens door CasinoScout te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is CasinoScout verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.
 • Indien je als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal CasinoScout onmiddellijk jouw persoonsgegevens verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kun je de volgende pagina raadplegen.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat je van mening bent dat CasinoScout niet op een gedegen wijze omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal jouw klacht verder afhandelen.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen met betrekking tot gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we je op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heb je het recht om van CasinoScout de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat CasinoScout de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien CasinoScout de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming: je hebt dit recht voor zover wij van jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CasinoScout je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail naar contact@casinoscout.nl genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van jouw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan je verzocht wordt om een kopie van jouw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identiteitsbewijs volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

We wijzen je er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat CasinoScout niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar.

8. Plichten

CasinoScout verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer je deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan CasinoScout de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is jouw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst jouw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van onze privacyverklaring. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website van CasinoScout.

CasinoScout behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer CasinoScout dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van CasinoScout. Hierbij trachten wij jouw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Als je meer informatie wil ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van CasinoScout, kun je ons benaderen via de e-mail. Ons e-mailadres is contact@casinoscout.nl.